โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบบำบัดน้ำทิ้งภายในบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประวัฒน์ เปรมธีรสมบูรณ์

  • ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์

  • พฤกษ์ วิริยะกอบบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรัล จันทร์ชมภู

  • ศิริพร ศรีละออกุล

  • เอมอร พูนผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p70

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายหลักในการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเสียที่ยังไม่ได้รับการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ และมุ่งหวังให้ชุมชนในครัวเรือนดังกล่าวได้นำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของตนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงและมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานมีขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ ขั้นตอนการกำจัดขยะ ขั้นตอนการกำจัดไขมัน ขั้นตอนการกรอง ขั้นตอนการเพิ่มออกซิเจน ผลที่ได้ก็คือเราสามารถบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม