โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องพ่นควันสมุนไพรไล่ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ต้นตะวัน ชุมพล

  • นิตยา หาพรม

  • เศรษฐา แสนวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนิกานต์ ศรีต้นวงศ์

  • ศักดา จูงพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะไคร้หอม

  • ยุงกำจัด

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องพ่นควัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องพ่นควันสมุนไพรไล่ยุ่ง (Anti-mosquitoes Herbal Smoker spray Gum) ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ประดิษฐ์เครื่องพ่นควันไล่ยุงโดยใช้สมุนไพร 2.) เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดยุง เครื่องพ่นควันสมุนไพรไล่ยุ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการทำงานจากเครื่องเป่าลม หัวพ่นควันของเครื่องพ่นควันสมุนไพรไล่ยุง เป็นหัวพ่นที่มีต้นกำลังจากมอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ วัสดุสำหรับทดสอบการกำเนิดควัน ได้แก่ ฟางข้าว ขุย มะพร้าว และเศษใบไม้แห้ง สมุนไพรที่ใช้ในการไล่ยุง คือตะไคร้หอม