โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขี้สูดเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นีรนุช โสตะศรี

  • สุจิตรา เหียนขุดทด

  • อภิชา ศรีวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเพื่อหาวัสดุจากธรรมชาติมาทดแทนขี้สูดจากแมลงชันโรงและเพื่อเปรียบเทียบของขี้สูดจากแมลงชันโรงกับขี้สูดเทียม โดยศึกษา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทำขี้สูดเทียม ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของขี้สูดเทียม ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของขี้สูดจากผู้ที่เป่าโหวดและแคน