โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผ้าทนไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยรัตน์ สุขเรือง

  • ปาลิตา ศรีรักษ์

  • เบญจวรรณ เอี้ยวเล็ก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบูรณะรำลึก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานเรื่อง ผ้าทนไฟ เป็นการนำผ้าที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไป มาทำการทดลองเพื่อทดสอบว่า ผ้าชนิดใดเมื่อเผาไฟแล้ว มีประสิทธิภาพในการทนไฟมากที่สุด ซึ่งการทดลองพบว่า ผ้าฝ้ายดิบมีประสิทธิภาพในการทนไฟมากที่สุด โดยสามารถทนไฟได้เป็นเวลาประมาณ 14.206 วินาที จากนั้นนำมาทดสอบโดยชุบสารบอแรกซ์ เกลือ และแป้งมัน แล้วนำไปตากให้แห้ง จากนั้นนำผ้าที่แห้งแล้วมาเผาไฟ จับเวลาว่าผ้าชนิดต่าง ๆ เมื่อชุบสารเคมีต่างชนิดกันแล้วมีประสิทธิภาพในการทดไฟได้นานมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทนไฟ ระหว่างผ้าธรรมดากับผ้าที่ชุบสารเคมี ชุบสารละลาย ผลการทดลองพบว่า ผ้าและสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการทดไฟได้ดีที่สุด คือ ผ้าฝ้ายดิบชุบสารละลายบอแร็กซ์ ซึ่งสามารถทนไฟได้เป็นเวลาประมาณ 4 นาที 12 วินาที และมีประสิทธิภาพในการทนไฟนานกว่าผ้าธรรมดา จากนั้นทดลองหาอัตราส่วนของบอแรกซ์ต่อปริมาณน้ำ เมื่อนำมาชุบผ้าที่สามารถทนไฟได้นาน จากการทดลองพบว่า อัตราส่วนของบอแรกซ์ต่อปริมาณน้ำ เมื่อชุบผ้าที่สามารถทนไฟได้นานที่สุด คือ ผ้าฝ้ายดิบ ชุบสารบอแรกซ์ 9 กรัม ต่อน้ำ 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทนไฟนานถึง 9 นาที 41 วินาที