โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์จากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรคนองเดช แก้วหนิ้ว

  • สามเณรนิรุติ แปงสุ

  • สามเณรอาทิตย์ งุนคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริพร ปุกแก้ว

  • อภิญญา ศรีจันทร์น้อย

  • เบญจมาศ การคนซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์จากพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อทำเครื่องมือวัดค่า pH (ความเป็นกรด-เบส)โดยนำพืชตัวอย่างมา 10 ชนิด คือ ดอกอัญชัน, ดอกชบา, ดอกกุหลาบ, ดอกเบญจมาศ, ขมิ้นชัน(เหง้า), มะยม, มะเฟือง, ใบส้มป่อย, เมล็ดผักปรัง และใบมะขาม พบว่าพืชที่สามารถนำมาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้นั้น คือ อัญชัน ขมิ้น กุหลาบ และบานไม่รู้โรยโดยใช้เอทานอล 95% เป็นสารสกัด เมื่อนำไปทดสอบกับสารละลายบัฟเฟอร์ pH 1-14 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสีได้ในช่วงของค่า pH ต่างๆ แตกต่างกัน เมื่อนำเอาอินดิเคเตอร์ที่ได้ผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ สามารถนำมาทำยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ได้ เพราะสามารถบอกค่า pHได้เมื่อนำไปเทียบกับ กระดาษพีเอช และpH meterแล้ว พบว่า กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์จากพืช สามารถอ่านค่าได้เท่ากับกระดาษพีเอช และวัดค่าได้เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ซึ่งไม่ละเอียดเท่ากับ pH meter ที่สามารถวัดค่าเป็นทศนิยม อย่างไรก็ดีการทำกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์จากพืชนั้นทำได้ง่ายประหยัด หาง่าย และปลอดภัยต่อสุขภาพ