โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านพลังงานความร้อนจากซังข้าวโพด

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถ่านพลังงานความร้อนจากซังข้าวโพด การทดลองนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของถ่านจากซังข้าวโพด โดยมีวัตถุประสงค์ คือศึกษาเปรียบเทียบการเผาถ่านจากซังข้าวโพดโดยการเผาแบบหลุมและแบบถัง ศึกษาคุณภาพของถ่านจากซังข้าวโพดและถ่านไม้ และการนำเอาถ่านจากซังข้าวโพดไปเผยแพร่ให้คนในชุมชน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การเผาถ่านจากซังข้าวโพดโดยการใช้ถังและแบบการใช้หลุม ตอนที่ 2 การทดลองเปรียบเทียบถ่านจากซังข้าวโพดโดยการทดลองต้มน้ำ ตอนที่ 3 นำถ่านจากซังข้าวโพดไปเผยแพร่ให้คนในชุมชน ผลปรากฏว่า การเผาถ่านแบบหลุมจะให้คุณภาพ ของถ่านที่เป็นขุยและการเผาถ่านแบบถังจะให้คุณภาพของถ่านที่ไม่เป็นขุยลอยกระจัดกระจายและ ถ่านจะมีผิวเรียบ เมื่อนำไปทดสอบคุณภาพของถ่าน พบว่า ถ่านจากซังข้าวโพดมีคุณสมบัติที่ดีกว่า ถ่านไม้ เพราะถ่านจากซังข้าวโพดจะให้นำเดือดเร็วกว่าและมีขี้เถ้าหลังจากการเผาน้อยกว่า เมื่อนำไปเผยแพร่คนในชุมชน ปรากฏว่าคนในชุมชนได้ให้การตอบรับต่อถ่านจากซังข้าวโพดได้ดีและได้นำ ถ่านจากซังข้าวโพดไปเป็นพลังงานทดแทนถ่านไม้ในการหุงหาอาหารได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรพงศ์ สักหลอด

  • สารี่ วิใจยา

  • เกวลี เทวิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ซังข้าวโพด

  • พลังงานความร้อนถ่าน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์