โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำซักผ้าให้เหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัวด้วยวิธีไฮโดรพอนิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชยา ตรงยางกูร

  • ตวงทอง วงศ์พิพัฒน์

  • พันธิตรา พัวพงศกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชินี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเสีย การกรอง

  • สวนครัว

  • ไฮโดรพอนิก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์