โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระจกวาวด้วยมะนาวโห่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิตาพร จันทร์นนท์

  • เนตรทราย ทองศรี

  • เหมือนฝัน โพธิ์พฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังไทรวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การทำความสะอาด

  • มะนาวโห่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่องกระจกวาวด้วยมะนาวโห่ เป็นการศึกษาพืช 2 ชนิด คือ ผลมะนาวโห่ชนิดต้มและไม่ต้ม และผลมะนาว เปรียบเทียบกับน้ำยาเช็ดกระจกที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และน้ำเปล่าเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารในการทำความสะอาดกระจก โดยใช้อัตราส่วนความเข้มข้นเป็น 1:1, 1 :2, 1:3 พบว่าน้ำยาเช็ดกระจก น้ำมะนาวและน้ำมะนาวโห่ชนิดต้ม มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดดีมาก ไม่แตกต่างกัน และน้ำมะนาวโห่ชนิดไม่ต้ม และน้ำเปล่ามีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดกระจกดี และพอใช้ รองลงมาตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นแล้ว สารที่ไม่เติมน้ำมีประสิทธิภาพดีกว่าสารที่เติมน้ำ และเมื่อเปรียบเทียบความประหยัดแล้ว น้ำมะนาวโห่ชนิดต้มจะประหยัดที่สุด และสามารถใช้ทดแทนสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดกระจกที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้ดี ประหยัดและปลอดภัย