โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบตระไคร้ ใบเตยหนาม และใบหญ้าคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิระเมศร์ วิทูรสรรพสิริ

  • ณัฐนรี จินดาดวง

  • อภิสิทธิ์ วิจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฉนวนกันความร้อน

  • ตระไคร้ใบ

  • หญ้าคาใบ

  • เตยหนามใบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบตระไคร้ ใบเตยหนาม และใบหญ้าคา มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเส้นใยของใบตระไคร้ ใบเตยหนาม และใบหญ้าคา 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบตระไคร้ ใบเตยหนาม และใบหญ้าคา 3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบเตยหนามที่มีชนิดของตัวประสานกัน สรุปผลการทดลอง ดังนี้ 1.การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเส้นใยของใบตระไคร้ ใบเตยหนาม และใบหญ้าคา มีลักษณะแตกต่างกัน 2.การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบตระไคร้ ใบเตยหนาม และใบหญ้าคา มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน 3.การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกับความร้อนจากเส้นใยเตยหนามที่มีตัวประสานต่างกัน พบว่าน้ำยางพาราและกาวแป้งเปียกเป็นตัวประสานจะมีประสิทธิภาพต่างกัน