โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการกำจัดปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันตนา ชูจินดา

  • ซูฟีรา ฮามิ

  • ณัฐณิชา เพชรจำรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลวก กำจัด

  • พืช สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดปลวกด้วยสารจาก ใบยูคาลิปตัส ใบขี้เหล็ก และใบคุระ(สมอทะเล) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดปลวกที่ดีที่สุดเมื่อความเข้มข้นของสารสกัดจากใบคุระที่แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบคุระ ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและเก็บไว้ในตู้เย็น ซึ่งการทดลองได้แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดปลวกด้วยสารสกัดจากใบทั้ง 3 ชนิด โดยมีความเข้มข้น 0.2 กรัม/มิลลิลิตร และใช้น้ำที่เป็นตัวทำละลายเป็นตัวเปรียบเทียบ ปรากฏว่าปลวกที่ถูกฉีดด้วยสารสกัดจากใบคุระตายร้อยละ 80 ดังนั้นสารจากใบคุระมีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกมากที่สุด ตอนที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกที่ดีที่สุดเมื่อสารสกัดจากใบคุระแตกต่างกัน นำใบคุระมาสกัดให้มีความเข้มข้นที่ 0.05 , 0.1 , 0.2 และ 0.4 กรัม/มิลลิลิตร ผลปรากฏว่าสารสกัดจากใบคุระที่มีความเข้มข้นสูงสามารถกำจัดปลวกมากที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบจำนวนปลวกที่ตายเมื่อฉีดพ่นด้วยสารสกัดจากใบคุระที่เก็บ ญ อุณหภูมิปกตอและเก็บไว้ในตู้เย็น เมื่อเวลาผ่านไป 7 วันพบว่าสารสกัดจากใบคุระ ที่เก็บไว้ในตู้เย็นมีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกได้ดีกว่าที่เก็บ ณ อุณหภูมิปกติ