โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ทำได้ ทำง่ายด้วยมือเรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทิชา พูลสวัสดิ์

  • ปิยะพนธ์ เขียวจันทร์

  • พรภิทักษ์ หนูทองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สอฝีย๊ะ มะหะมิง

  • สุลกิฟลี โสพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วิชวลไลเซอร์ การประดิษฐ์

  • สิ่งประดิษฐ์

  • สื่อการเรียนการสอน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ทำได้ ทำง่ายด้วยมือเรา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของเครื่องวิชวลไลเซอร์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องวิชวลไลเซอร์อย่างง่ายและสามารถใช้ได้จริง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้เครื่องวิชวลไลเซอร์เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน โดยใช้กล้องวงจรปิด แป้นไม้อัด ท่อประปาพีวีซีขนาดต่าง ๆ สะกรู หลอดไฟ สายไฟอ่อน สวิทซ์ ปลั๊กตัวผู้ สายรัดพีวีซี ตลับเมตร เลื่อย ไขควง กระดาษทราย สว่าน และป้ายไวนิวใช้แล้ว เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องวิชวลไลเซอร์ จากผลการทดลองพบว่าเครื่องวิชวลไลเซอร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้น สามารถใช้งานได้จริง สามารถถ่ายภาพเพื่อนำเสนอบนจอโทรทัศน์หรือแอลซีดีโปรเจคเตอร์ได้ สามารถถ่ายภาพระยะใกล้-ไกลได้ สามารถใช้ไมโครโฟนกับเครื่องขยายเสียงได้ และในส่วนของแป้นไม้สำหรับติดสวิตซ์ไฟฟ้าใช้แบบเคลือบผิวขาว ทำให้สามารถขีดเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดและลบได้ เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกระดานไวท์บอร์ด นอกจากนี้ยังมีราคาถูก น้ำหนักเบา และใช้กระแสไฟฟ้าค่อนข้างน้อย เมื่อทำการศึกษาความพึงพอใจในการใช้เครื่องวิชวลไลเซอร์เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนจากนักเรียนและครูผู้สอน พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80