โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องชาร์จไฟโซลาร์เซลล์จากวัสดุเหลือทิ้งทรานซิสเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชพงษ์ บุญมี

  • วัชรพงษ์ แกว่นธัญกรณ์

  • วิทยานิพนธ์ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทรานซิสเตอร์วัสดุเหลือใช้

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องชาร์จไฟ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์ ตอนที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแสงกับค่าทางไฟฟ้า โดยการนำทรานซิสเตอร์รับแสงแดดที่มีความเข้มของแสงต่างกัน ตอนที่ 3 ศึกษารูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์ โดยการนำทรานซิสเตอร์จำนวน 12 ตัวมาต่อแบบอนุกรม ขนาด ปสมแบบ A และผสมแบบ B จากนั้นวัดค่าความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า ตอนที่ 4 ศึกษาการประดิษฐ์และผลเครื่องชาร์จไฟโซลาร์เซลล์จากวัสดุเหลือทิ้งทรานวิสเตอร์ ตอนที่ 5 เปรียบเทียบระยะเวลาการชาร์จไฟโซลาร์เซลล์จากวัสดุเหลือทิ้งกับเครื่องชาร์จถ่าย Energizer