โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดเจลาตินจากหนังปลาทรายแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.นราวิชญ์ มีมงคล

  • ด.ช.ปิยณัฐ บวรเรืองโรจน์

  • ด.ช.วรวรรธน์ วัฒนอาภรณ์ชัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาทรายแดงหนัง

  • เจลาติน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการสกัดเจลาตินจากหนังปลาทรายแดง ได้ศึกษาการนำหนังปลาทรายแดงที่เหลือทิ้งจากระบวนการแปรรูปเนื้อปลาบดหรือซุริมิ มาสกัดเจลาติน โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสกัดเจลาติน ได้แก่ ระดับความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด แล้วเปรียบเทียบคุณสมบัติของเลลาตินที่ได้จากหนังปลาทรายแดงกับเจลาตินทางการค้าและเจลาตินในห้องปฏิบัติการ โดยแปรผันระดับความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ จากนั้นนำไปทดสอบคุณลักษณะชี้บ่งตามวิธีมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเจลาติน พบว่า เจลาตินที่สกัดได้มีลักษณะชี้บ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของเจลาตินจริง และทดสอบลักษณะทางการภาพด้านความแข็งแรงและความหนืดของเจล