โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากพืชที่มีแทนนินสูงต่อการยับยั้งแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญชนก ประวิสุทธิ์

  • ศิวัช สุดาเดช

  • อัศบดินทร์ มิทราวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทับทิมเปลือก

  • ฝรั่งใบ

  • มังคุดเปลือก

  • แบคทีเรีย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาสารสกัดจากพืชที่มีสารแทนนินสูงมายับยั้งการเจริญเติบโตของกลุ่มเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเพื่อเป็นแนวทางในอุตสาหกรรมอาหารต่อไป โดยทำการทดลอง 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาปริมาณของสารแทนนินจากสารสกัดหยาบ จากพืชโดยใช้ ใบฝรั่ง เปลือกมังคุด และเปลือกทับทิม ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและปริมาณของสารสกัดแทนนินจากใบฝรั่ง เปลือกมังคุด และเปลือกทับทิม ในการยับยั้งแบคทีเรีย โดยการเพาะโคโลนีด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีส่วนผสมของสารสกัดที่ต่างชนิดและปริมาณต่างกัน