โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนกเหยี่ยวตาไฟเสียงเค้าแมวอัตโนมัติไล่นกพิราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลธิดา สุรภี

  • ยุทธนา หนูหอม

  • สุรศักดิ์ กระดังงา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นกพิราบเครื่องไล่

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานได้คิดสร้างนกเหยี่ยวตำฟเสียงเค้าแมวอัตโนมัติไล่นกพิราบซึ่งมีทั้งตัวนกเหยี่ยวที่ทำด้วยฟางที่มีเสียง มีแสงที่ตาและลำตัว เคลื่อนไหวด้วยกังหันลม นกเหยี่ยวจะอยู่ด้านตรงข้ามกับกังหันลมใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ ตั้งเวลาในการกระพริบแสง และส่งเสียงได้นำไปติดไว้บนที่สูงหรือหลังคาเพื่อไล่พิราบไม่ให้อาศัยอยู่บนหลังคาและรอบ ๆ ตัวอาคารเรียน จากการนับจำนวนนกพิราบก่อนทำการทดลอง และนับจำนวนนกพิราบหลังการทดลองพบว่า เวลาที่เหมาะสมตั้งแสงและเสียงอัตโนมัติที่นกพิราบบินหนีโดยใช้ทุก 15 นาที และยังสามารถไล่นกพิราบในสถานที่ต่าง ๆ ได้แล้วยังสามารถนำไปใช้ไล่นกเปิดน้ำที่ลงกินเมล็ดข้าวของชาวนาได้เป็นอย่างดี