โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพัดลมไอน้ำประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุลีพร ลี้สวัสดิ์

  • ดิษยา จิตรสมควร

  • นิศารัตน์ ทับสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานดา ชาสวัสดิ์

  • สมเกียรติ พิกุลแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์