โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ด้วยสารที่สร้างจากแบคทีเรียในน้ำผึ้งของผึ้งชันโรง (Trigona sp.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรรวี ถูกแผน

  • รณภพ ชนะพิมพ์

  • วาทิต โคกทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพาพร ขวัญแก้ว

  • ภาณุวรรณ จันทวรรณกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Staphylococcus Aureus

  • น้ำผึ้ง

  • ผึ้งชันโรง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ด้วยสารที่สร้างจากแบคทีเรียในน้ำผึ้งของผึ้งชันโรง (Trigona sp.) เมื่อนำเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากน้ำผึ้งของชันโรง (Trigona sp.) ทั้ง 14 ไอโซเลท มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ด้วยเทคนิค paper disk diffusion พบว่าแบคทีเรียที่แยกจากน้ำผึ้งของชันโรง (Trigona sp.) สามารถสร้างสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ทั้งหมด 2 ไอโซเลท คือ ไอโซเลทที่ 7 และ 12 โดยไอโซเลทที่ 7 สามารถสร้างสารยับยั้งการเจริญเติบโตต่อเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ได้ดีที่สุด (MC = ¼ dilution unit / ml)