โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีย้อมเนื้อเยื่อพืชที่สักดจากพืชในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาริน ภูระบัตร

  • น้อมจิตร นาหัวคน

  • มลิวรรณ อุทธิยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สีย้อม

  • เนื้อเยื่อพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเนื้อเยื่อพืชในลักษณะการศึกษาชั่วคราวนิยมใช้วิธีการศึกษาโดยอาศัยเทคนิคการทำสไลด์ชั่วคราว ซึ่งขั้นตอนที่สำคัญต่อการศึกษาเนื้อเยื่อพืชอย่างมากคือ การย้อมสีของเนื้อเยื่อพืช เพื่อให้สามารถจำแนกชนิดของเนื้อเยื่อพืชได้ชัดเจนมากขึ้น โดยได้สกัดสารสีจากพืชในท้องถิ่นที่สามารถย้อมติดสารลิกนินเพื่อใช้ประโยชน์ในการย้อมเนื้อเยื่อพืชขึ้น