โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องRelax chair

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงหทัย อยู่ปาน

  • อรสินี เคน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนวด

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เก้าอี้นวด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนวดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป ในปัจจุบันการใช้อุปกรณ์นวดและการออกกำลังกายจะใช้ชุดอุปกรณ์ที่ซื้อมาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์การนวด Relax chair จากวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและทำการศึกาประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ Relax chair จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า จำนวนรอบของเฟืองหน้าหมุนได้ 1 รอบ จะสามารถหมุนแกนเหล็กที่ใช้สำหรับนวดแผ่นหลังได้ 2 รอบ โดยจำนวนครั้งในการนวดสามารถนวดแผ่นหลังได้ 9 จุดต่อรอบ