โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปริมาณแก๊สมีเทนจากการหมักของมูลสุกรที่ใช้อาหารเสริมต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรพิสุทธิ์ กันทะเสน

  • ดุลญฤทธิ์ สุระปัญญา

  • ปรีชญา แสนแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทองแดง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สุกร มูล

  • แก๊สมีเทน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นเหตุของภาวะโลกร้อนมาจากก๊าซเรือนกระจก เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และกิจกรรม การพัฒนาความเจริญของมนุษย์ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซมีเทน สารซีเอฟซี เป็นต้น มีเทน (CH4) เป็นแก๊สหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ในอำเภอปัว จังหวัดน่าน ประชากรมีอาชีพหลักคือการทำการเกษตร และการทำปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงโค กระบือ ไก่ และหมู ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เป็นสาเหตุในการเกิดแก๊สมีเทนทั้งสิ้น กลุ่มของผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการทดลองศึกษาสูตรอาหารเสริมในการเลี้ยงสุกรและทำการเปรียบเทียบกับสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ ว่ามูลสุกรที่เกิดการหมักนั้นมีปริมาณแก๊สมีเทนแตกต่างกันหรือไม่ โดยทำเป็นชุดทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อจำลองให้คล้ายกับสภาพที่เป็นอยู่ในธรรมชาติและสรุปออกมาเป็นตัวเลขเพื่อทำการเปรียบเทียบ ผลการศึกษาปรากฏว่า องค์ประกอบของแก๊สที่เกิดจากกระบวนการหมักมูลสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมกับเลี้ยงด้วยอาหารปกติ สรุปได้ว่า แก๊สที่เกิดขึ้นในปริมาณมากที่สุด ได้แก่ แก๊สมีเทน รองลงมา ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนแก๊สที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด ได้แก่ แก๊สออกซิเจน และสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหาร