โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำใสไร้คราบไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรนิภา ประสานพันธุ์

  • ภานุพงศ์ อักษรณรงค์

  • วัฒนเศษฐ ถาวงษ์กลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุณี ชื่นใจ

  • ณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งแวดล้อม

  • ไขมันกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์ถังดักไขมันและน้ำมัน ซึ่งใช้ดักไขมันและน้ำมันที่ออกมากับน้ำทิ้งภายในโรงอาหารก่อนจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาหรือลดอัตราการเน่าเสียของน้ำและศึกษาประสิทธิภาพของถังดักไขมันและน้ำมันจากวัสดุเหลือใช้ในธรรมชาติ โดยใช้หลักการแทนที่ของน้ำ และทดสอบการใช้วัดสุการดูซับไขมันและน้ำมัน 5 ชนิด พบว่าใบไผ่แห้งและกากกระเทียมมีคุณสมบัติในการดูดซับไขมันและน้ำมันได้ดี