โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำโอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตวงรัตน์ สุขแก้ว

  • นฤมล สมศักดิ์

  • สุพัตรา สอนไชยญาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตรตรี อุ่นลม

  • รัชภรณ์ ขำเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่

  • สิ่งประดิษฐ์ โอเอซิส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำโอเอซีสจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ผักตบชวา ขี้เลื่อย รังบวบ ขุยมะพร้าวและก้านบัว ผลการทดลองพบว่า โอเอซีสที่ทำจากขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพดีที่สุดทำให้ดอกไม้สดอยู่ได้ 5 วัน เมื่อปล่อยทิ้งไว้จะไม่ขึ้นรา โอเอซีสที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ ขี้เลื่อย