โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาแนวทางการผลิตและการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดินเยื่อไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพร บุญญานาม

  • พรปวีร์ ชยุตพงศ์

  • เด็กวชิราพร ไชยโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์เพ็ญ ไพเสถียรสุข

  • บุษบง ชัยเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทอง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดินเยื่อไผ่ การทดสอบ

  • ดินเยื่อไผ่ การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ และความเข้มข้นสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีต่อประสิทธิภาพการต้มและฟอกสีเยื่อไผ่ รวมทั้งอัตราส่วนผสมต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของดินเยื่อไผ่ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ จากผลการทดลอง พบว่า การต้มเยื่อเปลือกหน่อและกาบไผ่ ควรใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 15% ของน้ำหนักเปลือกหน่อและกาบไผ่ การผลิตดินเยื่อไผ่ มีส่วนผสมของดินสอพอง : เยื่อไผ่ : สารส้ม : กาว : เนื้อครีมโลชั่น ตามอัตราส่วน 16 : 4 : 1 : 5 : 2 ส่วน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา มีค่าความหนาแน่นประมาณ 1.28-1.37 g/cm3 มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สามารถกันน้ำและทนไฟได้ดี