โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผู้ช่วยช่างไม้มือหนึ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ เสนแก้ว

  • คันธรส ปักศรีสิงห์

  • จักรกฤษณ์ ขวดทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ช่างไม้

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก เป็นเครื่องทุ่นแรง ประหยัดค่าใช้จ่าย จากการดำเนินงานผุ้ประดิษฐ์ได้พัฒนาชุดอุปกรณ์ “ผู้ช่วยช่างมือหนึ่ง” ให้สามารถทำงานได้จริงโดยเมื่อผูใช้งานนำตะปูที่ต้องการใช้งานใส่ในส่วนปลายของอุปกรณ์ ดันตะปูเข้าไปข้างในส่วนแกนให้โผล่เฉพาะส่วนปลาย ใช้ค้อนทุบส่วนปลายด้านบนของอุปกรณ์ แกนส่วนในจะดันตะปูเข้าสู่เนื้อไม้ตามที่ต้องการ จากการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกับช่างไม้ที่มีความชำนาญกับบุคคลที่ไม่เคยใช้งานหรือไม่ถนัดการใช้ค้อนมาก่อนพบว่าทุกคนสามารถใช้ค้อนตอกตะปูได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันและเมื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานผลปรากฏว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจมาก และผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 100 และการใช้งานได้จริง ร้อยละ 97