โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากกาแฟ และ กะลามะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรัตถกร ทรัพย์สุข

  • วรวัฒน์ สุวรรณบุตร

  • ศิรวิทย์ สง่าปทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวัฒนา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านกัมมันต์

  • สีย้อมผ้าการดูดซับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ถ่านกัมมันต์ในการดูดซับสีย้อมผ้าที่เหลือจากการย้อมผ้านั้นเป็นที่นิยมในปัจจุบัน แต่ถ้านกัมมันต์นั้นผลิตด้วยการะบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง ในโครงงานนี้ได้นำเสนอกระบวนการผลิตถ่านกำมันต์อย่างง่ายจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น โดยการนำมาทำการเผาด้วยแกลบแล้วทำการกระตุ้น (Activation) ด้วยเกลือ NaCl จากนั้นนำถ่านกัมมันต์ที่ได้มาทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมสมาชนิด คือ สีแดง สีเหลืองและสีน้ำเงิน ที่อุณหภูมิ ค่า pH และ เวลาที่เหมาะสม พบว่าถ่านกัมมันต์ทั้งสองชนิดสามารถดูดซับสีย้อมความเข้มข้น 100 ppm เหลือดเพียง 1 ppm เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากกาแฟและกะลามะพร้าวกับถ่านกัมมันต์ที่ใช้ทั่วไปที่ผลิตจากแกรไฟต์ พบว่าถ่านกัมมันต์ที่ผลิตขึ้นยังมีประสิทธิภาพด้อยกว่า แต่จุดประสงค์ของโครงงานนี้ คือ เพื่อต้องการผลิตถ่านกัมมันต์ด้วยกระบวนการที่ง่ายและสามารถใช้งานได้จริง