โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมการเชิงฟังก์ชันในพีชคณิตบูลีนและการประยุกต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญกมล ยิ้มประเสริฐ

  • ธรรมรักษ์ รักษ์ธรรม

  • มณฑกานต์ รัตยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญเงิน ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พีชคณิตบูลีน

  • พีชคณิตบูลีน การประยุกต์

  • ฟังก์ชัน

  • สมการ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแก้สมการเชิงฟังก์ชันในพีชคณิตบูลีน เพื่อหาคำตอบของสมการเชิงฟังก์ชันต่าง ๆ ในพีชคณิตบูลีน และเพื่อศึกษาการนำพีชคณิตบูลีนไปประยุกต์ใช้ในการต่อวงจรลอจิก จากการศึกษาพบว่ารูปแบบของสมการที่นำมาหาผลเฉลยทั้งหมด 10 รูปแบบ มีผลเฉลยทุกสมการ สมการเชิงฟังก์ชันบางสมการมีทั้งหลายคำตอบและคำตอบเดียว ความรู้ที่ได้จากการแก้สมการเชิงฟังก์ชันในพีชคณิตบูลีนสามารถนำมาประยุกต์ในการต่อวงจรลอจิก โดยนำไปใช้ในการลดรูปสมการก่อนต่อวงจรลอจิก โดยนำไปใช้ในการลดรูปสมการก่อนต่อวงจรลอจิก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องควรสร้างวงจร