โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกวนสารด้วยพลังแม่เหล็กอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยรัตน์ ปัญญาอุด

  • ณัชพนธ์ อะโนต๊ะ

  • ปิ่นมนัส คำภีระแปง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปณิดา ปัญญาฟู

  • ปริญญา ปัญญาฟู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญเงิน ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังแม่เหล็ก

  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องกวนสารด้วยพลังแม่เหล็กอย่างง่ายที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงเครื่องกวนสารด้วยพลังแม่เหล็กมาตรฐาน สะดวกต่อการใช้งาน และมีต้นทุนในการผลิตต่ำ โดยใช้หลักการทำงานของพลังแม่เหล็กกวนสารเคมีหมุนตามแกนแม่เหล็กถาวรที่ใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน ผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยการทดลองนำเครื่องกวนสารด้วยพลังแม่เหล็กอย่างง่ายมาทดลองกวนสารละลาย NaCl และวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของสารละลาย NaCl ที่เปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ 30 วินาที เป็นเวลา 2 นาที โดยเพิ่มความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ขึ้นทีละระดับ ทำการทดลอง 3 ซ้ำ เทียบกับการทดสอบที่ได้จากเครื่องกวนสารมาตรฐาน พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปค่าความต้านทานไฟฟ้าของสารละลาย NaCl ลดลง และค่าดังกล่าวลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเพิ่มความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ แสดงว่า NaCl 15 มีการละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้มาก จึงนำไฟฟ้าได้ดี และการทดลองสารละลายซูโครสพร้อมวัดค่าเปอร์เซ็นต์ความหวานที่เปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ 15 วินาที เป็นเวลา 1 นาที โดยเพิ่มความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ขึ้นทีละระดับ ทำการทดลอง 3 ซ้ำ เทียบกับการทดสอบที่ได้จากเครื่องกวนสารมาตรฐาน พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป ที่ความเร็วการหมุนของมอเตอร์แต่ละระดับ ค่าเปอร์เซ็นต์ความหวานของสารละลายซูโครสมีค่าเพิ่มขึ้น และค่าเปอร์เซ็นต์ความหวานจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเพิ่มระดับความเร็วในการหมุน นั่นคือ มีการละลายของน้ำตาลมากขึ้น ดังนั้นเครื่องกวนสารด้วยพลังแม่เหล็กอย่างง่ายจึงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องมาตรฐาน