โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแกะเมล็ดเหรียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรศักดิ์ กรรมแก้ว

  • ธีระวัฒน์ อรัญญะ

  • พอเจตน์ หมื่นไร่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องแกะเมล็ดเหรียง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อใช้แกะเมล็ดเหรียงในการเกษตร โดยอาศัยหลักการทำงานของสายพานกลม (เชือก) ของจักร มูเล่ย์และชุดสเตอร์หน้าของรถจักรยานต์จำนวน 3 อันโดยใช้พลังงานกลจากแรงถีบจักรของคน เริ่มจากป้อนฝักเหรียงลงไป สามารถคัดแยกเมล็ดออกจากกากได้รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน ลดการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อมือและลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย