โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาดาวแปรแสง AV Ser และสร้างแบบจำลองดาวแปรแสง WX Eri ด้วยข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ ROTSE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรารถนา บุราณท่าช้าง

  • เฉลิมพันธ์ รุมดอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรีอรุณ เฉียงสระน้อย

  • เอกภักดิ์ ศรีโอษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดาวแปรแสงศึกษา

  • ดาวแปรแสงแบบจำลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคาบการแปรแสงของดาวแปรแสง AV Ser และสรางแบบจำลองดาวแปรแสง WX Eri เพื่อศึกษาคาบการแปรแสงแบบ Pulsating ของดาว AV Ser ในกลุ่มดาว Serpentis และเพื่อศึกษาคาบการแปรแสงและสร้างแบบจำลองดาวแปรแสงแบบ Eclipsing binary ของดาว WX Eri ในกลุ่มดาว Eridani โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากกล้อง ROTSE – 3c เพื่อสังเกตความสว่างของดาวแปรแสง AV Ser และ WX Eri ที่มีคาบการเปลี่ยนแปลง