โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระพังโหมพืชสารพัดประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมา พึ่งเฑียร

  • วรรณวิสา นากสุข

  • อัญชลี ชูสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมล ชูสมัย

  • ยุพาภรณ์ เพ็ญสุภา

  • รื่นรมย์ ผิวพรรณ

  • สุกัญญา ซึงวิไลสินธุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการใช้ต้นกระพังโหมเป็นวัสดุในการทำเครื่องจักสานแทนไม้ไผ่และหวาย จากการทดลองพบว่าต้นกระพังโหมที่นำมาใช้ควรมีอายุประมาณ 30-40 วัน โดยตัดต้นสดมาผึ่งแดดและนำใบออกทั้งหมด เมื่อตรวจสอบความเหนียวโดยวิธีถ่วงน้ำหนัก พบว่าต้นกระพังโหมสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 1.5 กิโลกรัม และเมื่อนำต้นกระพังโหมแห้งมาแช่ด้วยน้ำเดือดที่อุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แล้วตากแดดให้แห้ง พบว่าสามารถนำมาสานเป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดสีสันสวยงาม โดยชิ้นงานสามารถคงรูปร่างได้ ไม่พบการกัดแทะของแมลง และเมื่อทาแล็กเกอร์แล้วจะทำให้ชิ้นงานสวยงามและคงทนขึ้น