โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสัญญาณกันขโมยด้วยกล้องวงจรปิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิทธิชัย ประดับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลฤดี ทุ่มขุน

  • ศริวรรณ เจษฎารมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สัญญาณกันขโมย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการสร้างสัญญาณกันขโมยโดยใช้วงจรรถกระป๋องเป็นตัวจุดชนวน โดยเมื่อรีโมทคอนโทรลทำงาน แผ่นวงจรตัวรับจะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้รีเลย์ จากนั้นรีเลย์จะกดสวิตช์ของตัวส่งสัญญาณตัวที่ 2 โดยตัวส่งสัญญาณตัวที่ 2 จะส่งสัญญาณไปยังแผ่นรับสัญญาณตัวที่ 2 และแผ่นรับสัญญาณตัวที่ 2 จะส่งสัญญาณไปยังแผ่นรีเลย์อีก 3 ตัว คือ ตัวที่3 ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ควบคุมไฟฟ้า 220 โวลต์ ตัวที่ 4 จะเป็นตัวควบคุมการเปิด-ปิดของไมโครโฟน และตัวที่ 5 จะควบคุมรีเลย์เพื่อให้รีเลย์เปิดสวิตช์และทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังแผ่นวงจรตัวรับที่ 1 และไฟฟ้า 220 โวลต์สามารถต่อกล้องวงจรปิด วีดิโอ หม้อแปลง ทำให้ภาพการโจรกรรมถูกบันทึกลงในวีดิโอ หม้อแปลงจะทำงานชาร์ตถ่านอย่างต่อเนื่อง เมื่อตัวรับที่ 2 ส่งกระแสไฟฟ้าให้ตัวรีเลย์ที่ 5 ซึ่งควบคุมการทำงานของเครื่องบันทึกเสียงในที่เกิดเหตุ และเมื่อรีเลย์ตัวที่ 2 ทำงาน สัญญาณเสียงจะถูกส่งไปยังวิทยุตำรวจซึ่งอัดเสียงขอความช่วยเหลือพร้อมระบุสถานที่เกิดเหตุ โดยจากการทดสอบพบว่าเมื่อเทปเปิดเสียงถูกส่งไป จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุได้ทันเวลา