โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาน้ำยาลบคำผิดกลิ่นธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฌาณิส หิรัณยศุภศิลป์

  • ด็กชายสมิทธิ์ ตันตระวาณิชย์

  • นภาพันธ์ ใจคำปัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สายทิพย์ เนตรบุตร

  • อัมพร ธีรวรกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาลบคำผิด ระหว่างสูตรที่ 1 กลิ่นวนิลา สูตรที่ 2 กลิ่นมะนาว สูตรที่ 3 กลิ่นส้ม สูตรที่ 4 โดยนำสีโปสเตอร์มาผสมกับแอลกอฮอล์ และกลิ่นของวนิลา มะนาว ส้ม และกุหลาบ ตามลำดับ โดยใช้อัตราส่วน 6 : 2.5 : 1.5 ตามลำดับ และทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จำนวน 50 คน พบว่า น้ำยาลบคำผิดกลิ่นวนิลาเป็นที่น่าพอใจมากสุด คือ คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมา คือ กลิ่นส้ม กลิ่นกุหลาบ และกลิ่นมะนาว คิดเป็นร้อยละ 26, 10 และ 8 ตามลำดับ