โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง“ไลเคน” คู่รักบันลือโลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศนียา บุญมา

  • วิจิตรา นามแก้ว

  • ไพรินทร์ ศรีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษารูปแบบของไลเคนที่มีอยู่ในชุมชนของเรา เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะโครงสร้างการขยายพันธุ์ และการดำรงชีวิตของไลเคน และเพื่อรู้ประโยชน์และความสำคัญที่ได้จากไลเคน ศึกษารูปแบบวิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าโดยเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนบ้านเขากล้วยไม้ ผลการศึกษาพบว่า ไลเคนที่มีอยู่ในป่าชุมชนมีจำนวน 3 ชนิด คือ ครัสโตส ฟูลิโอส และ สะแควมูโลส ชนิดที่พบมากที่สุด คือ ครัสโตส อยู่ในที่ ๆ เย็นชื้นใต้ร่มเงา บริเวณลำต้นของต้นไม้ โขดหิน พื้นผนัง และซากไม้ผุพัง