โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการชักนำการกลายพันธุ์ต้นม่วงเทพรัตน์โดยสารละลายโคลชิวินด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานต์รวี วงศ์ศิริทัศน์

  • นราวิชญ์ ชวัญดี

  • ใบเตย ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราธิวาส

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นม่วงเทพรัตน์

  • มะม่วง การกลายพันธุ์

  • มะม่วง วิธีการเพาะเลี้ยง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการชักนำการกลายพันธ์ของต้นม่วงเทพรัตน์โดยสารละลายโคลซิอิน ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นำชิ้นส่วนบริเวณข้อของต้นมะม่วงเทพรัตน์มาจุ่มแช่ในสารละลายโคลชิวิน ที่มีความเข้มข้น 0.00%, 0.05% และ 0.10% เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมงหลังจากนั้นนำชิ้นส่วนบริเวณข้อของต้นม่วงเทพรัตน์ที่แช่ในสารละลายโคลซิอิน ในความเข้มข้นต่างๆแล้วนำไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา คือ ความสูง, จำนวนใบ, ความกว้าง, ความยาวของใบ และจำนวนดอกของต้นม่วงเทพรัตน์ที่เกิดขึ้นหลังการชักนำการกลายพันธุ์ ผลปรากฎว่าที่ความเข้มข้น 0.00% ทำให้มีต้นสูง ใบกว้างและยาวกว่าความเข้มข้นอื่น แต่จำนวนดอกน้อย ดอกมีความสมบูรณ์ ที่ความเข้มข้น 0.05% ทำให้มีจำนวนใบเพิ่มขึ้น และมีดอกจำนวนลดลง ดอกเริ่มมีความแตกต่างไปจากเดิม คือกลีบดอกมีลักษณะห่อตัวลงมายังบริเวณก้านชูดอก แต่ความสูง ความกว้างและความยาวน้อยลง ส่วนที่ความเข้มข้น 0.10% ทำให้ลำต้นเตี้ยแคระ ใบมีจำนวนเพิ่มขึ้นลักษณะใบหงิกงอ ความยาวและกว้างใบลดลงแต่มีจำนวนดอกมากที่สุดเกษรตัวผู้ฝ่อส่วนเกสรตัวเมียมีความสั้นลงจากเดิม