โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทอผ้าจากใยกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา โรงคำ

  • ปริศนา คำแปง

  • พนิดา อินแป๋ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้า การทอ

  • สิ่งประดิษฐ์

  • ใยกล้วย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง "การทอผ้าจากใยกล้วย" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนำเอาใยกล้วยมาทอเป็นผืนผ้า เนื่องจากพบว่าใยกล้วยมีลักษณะเหนียว มีความมันเงาน่าจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการทอผ้าได้ ในการทดลองนี้ได้ใช้เส้นใยจากพันธุ์กล้วยที่มีอยู่มากในท้องถิ่น ได้แก่ กล้วยหักมุก กล้วยน้ำว้า กล้วยป่า และกล้วยตานี วิธีการทำเส้นใยกล้วยทำได้โดยขูดเนื้อเยื่อข้างในทิ้งไป เหลือแต่เส้นใยแล้วนำไปแช่น้ำ 2-3 นาที เพื่อให้เส้นใยเหนียว ดึงได้ตลอดเส้นไม่เปราะขาดง่าย นำเส้นใยที่ได้มาต่อกันแล้วพันไว้กับหลอดดายที่ไม่ใช้แล้ว (ไม่ควรผึ่งแดดเพราะจะทำให้เส้นใยเปราะ) จากนั้นนำเส้นใยไปเข้ากระบวนการทดผ้า โดยใช้กี่กระตุกเป็นเครื่องทอ ใช้เส้นใยกล้วยเป็นด้ายทอ ใช้ด้ายโทเรเป็นด้ายยืน เส้นใยที่นำมาทอผ้าได้ดีที่สุด คือ กล้วยป่า ถึงแม้ว่าเส้นใยกล้วยน้ำว้าจะมีความสวยงามกว่าพันธุ์อื่น ๆ แต่มีความเปราะง่าย ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการทอผ้า