โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ เทพกิจ

  • เศวตชัย อินต๊ะสงค์

  • ไพลิน อินตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย พ.ศ.2542 ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์