โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหุ่นยนต์ขนของ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนัท ตรีรัตนกุลวงศ์

  • ธิติทัต พัววิไลรัตน์

  • ปิยเมษฐ์ วสุนทพิชับกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูศรี ศรีมั่นคงธรรม

  • สุนันทา มนัสมงคล

  • แสงชัย นิยมศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาการประดิษฐ์หุ่นยนต์ขนของโดยการนำวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายมาใช้กับหุ่นยนต์ประเภทหุ่นยนต์ Beam ผลการทดลองพบว่า หุ่นยนต์สามารถขนของที่มีน้ำหนักประมาณ 3-5 กิโลกรัม ได้ระยะทางอย่างน้อย 100 เมตรบนพื้นราบ ระยะทางของหุ่นยนต์ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้กับหุ่นยนต์ และหุ่นยนต์สามารถเดินตามผู้ทดลองได้