โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการชะลอการเน่าเสียของมะนาวด้วยเปลือกหอยแครง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธุมากร อังกฤษ

  • ปิยะนุช ศรีอุตวงศ์

  • ลีลาวดี อุทยาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการชะลอการเน่าเสียของมะนาว โดยแบ่งการทดลองเป็นดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ดิน ทราย ปูนขาว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการชะลอการเน่าเสียของมะนาว จากการทดลองพบว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถชะลอการเน่าเสียของมะนาวได้ดีที่สุด ตอนที่2 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการเตรียมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการชะลอการเน่าเสียของมะนาว พบว่าอัตราส่วนของเปลือกหอย (กรัม) : น้ำส้มสายชู (ลูกบาศก์เซนติเมตร) เท่ากับ 5 :10 สามารถชะลอการเน่าเสียของมะนาวได้ดีที่สุด