โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมอเตอร์ไซค์ยุคใหม่สร้างเชื้อเพลิงได้ด้วยน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงษ์นเรศ จารุวงศ์สวัสดิ์

  • ศิริพร ปัญญาวงศ์

  • อนุวัฒน์ บัวจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำ

  • มอเตอร์ไซค์

  • เชื้อเพลิง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในภาวะปัจจุบันโลกเราต้องเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นการเสาะแสวงหาพลังงานทดแทนเป็นพลังงานบริสุทธิ์และสามารถลดการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้มีแนวคิดที่จะใช้ก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับการเผาไหม้ของเครื่องยนต์มาเป็นพลังงานร่วมในการใช้เครื่องยนต์ประเภทก๊าซโซลีนและลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออก”วด์ จากการสันดาปของเครื่อง ปฏิกิริยาแยกน้ำด้วยไฟฟ้าโดยการใช้ขั้วแอโนด แคโทด เป็นสแตนเลส และสารละลายอิเล็กโทรไลต์เป็นเบคกิ่งโซดา ความเข้มข้น 6โมล/ลบ.ซม. ให้ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนมากที่สุด และเมื่อนำก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนไปใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงสามารถลดการเกิดก๊าซคาบอนมอนออกไซด์ได้ดีกว่าก๊าซโซลีนเพียงอย่างเดียวอีกทั้งสามารถได้ระยะทางเคื่อนที่มากขึ้น ในการศึกษาโครงงานครั้งนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับรู้ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ รวมกันซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ