โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยดินปั้นฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรีมพร มนุญญา

  • นุจรินทร์ อ่ำอุ่น

  • สุขฤทัย เจริญแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • งานปั้น

  • ฟางข้าว

  • สิ่งแวดล้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางกลุ่มผู้ทดลองจึงมีความสนใจจะนำเสนอผลงานเกี่ยวกับกับฟางข้าวมาใช้เป็นวัสดุ (ดินฟาง)สำหรับปั้นงานศิลปะ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึกและสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์โดยศึกษาการทดลอง 4 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขนาดและลักษณะทางกายภาพของฟางข้าว ก่อนและหลังการแช่โซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ำหมักจุลินทรีย์ ( EM ) ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหาความหนาแน่นที่มากที่สุดระหว่างก้อนฟางข้าวที่แช่โซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ำหมักจุลินทรีย์ ( EM ) ในแต่ละสูตร ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาการดูดซึมน้ำที่น้อยที่สุดระหว่างก้อนฟางข้าวที่แช่โซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ำหมักจุลินทรีย์( EM )ในแต่ละสูตร ตอนที่ 4 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาระยะเวลาในการกลิ้งโดยใช้เวลาที่น้อยที่สุดของก้อนฟางข้าวที่แซ่โซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ำหมักจุลินทรีย์ สรุปผลการทดลอง ฟางข้าวที่ได้จากการทดลองสามารถนำมาทำเป็นวัสดุ (ดินฟาง) สำหรับงานปั้นงานศิลปะ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึกและสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง มีความหนาแน่นมากดูดซึมน้ำน้อย และมีความเนียนเรียบมากที่สุด