โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำกระดานอัดจากมูลแพะและว้สดุเหลือใช้จากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ซากีนะ หลีหมัด

  • อัลอามีน มาหมัด

  • ฮาลาห์ บิลสุต่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิวัฒน์ เอียดชะตา

  • วีระช้ย เรืองช่วย

  • สุคนธ์ฑษ สินธุรัตน์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์

  • มูลแพะ การนำกลับมาใช้ใหม่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำกระดานอัดจากมูลแพะและวัสดุเหลือใช้จากพืช เพื่อศึกษาความป็นไปได้ในการนำมูลแพะและวัสดุเหลือใช้จากพืชมาทำเป็นกระดาษอัด โดยใช้มูลแพะ มูลแพะผสมขี้เลื่อยมูลแพะผสมชานอ้อย และมูลแพะผสมขี้เลื่อยและชานอ้อย ผสมกับกาวยาง คลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไปอัดขึ้นรูปในแม่แบบ จากนั้นนำไปเคลือบด้วยยูนีเทน ทำการทคลอง 5 การทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 ใช้มูลแพะ 150 กรัม ปริมาณกาวยางที่ใช้ 250 กรัม จะได้ขนาดของกระดานอัด ด้านน้ำหนัก ความกว้าง ความยาว และความหนา เท่ากับ 272.20 กรัม 20.40 เซนติเมตร 30 เซนติเมตร และ 6 มิลลิเมตร ตามลำดับส่วนสีจะมีสีดำอมเขียว โค้งงอได้มากและผิวหน้าทั้งสองด้านจะเรียบเป็นขุยเล็กน้อย การทดลองที่ 2 ใช้มูลแพะ 250 กรัม ปริมาณกาวยางที่ใช้ 300 กรัม จะได้ขนาดของกระดานอัด ด้านน้ำหนัก ความกว้าง ความยาว และความหนา เท่ากับ 304.50 กรัม 20.60 เซนติเมตร 30 เซนติเมตร และ 8 มิลลิเมตร ตามลำดับส่วนสีจะมีสีดำอมเขียว โค้งงอได้ปานกลางและผิวหน้าทั้งสองด้านจะเรียบเป็นขุยเล็กน้อย การทดลองที่ 3 ใช้มูลแพะ 150 กรัม ผสมกับขี้เลื่อย 100 กรัมปริมาณกาวยางที่ใช้ 250 กรัม จะได้ขนาดของกระดานอัด ด้านน้ำหนัก ความกว้าง ความยาว และความหนา เท่ากับ 304.05 กรัม 20.80 เซนติเมตร 30 เซนติเมตร และ 9 มิลลิเมตร ตามลำดับส่วนสีจะมีสีน้ำตาลแกมดำ มีขี้เลื่อยปนอยู่ โค้งงอได้น้อย และผิวหน้าทั้งสองด้านจะเรียบ เป็นขุยเล็กน้อย การทดลองที่ 4 ใช้มูลแพะ 100 กรัม ผสมกีบชานอ้อย 50 กรัม ปริมาณกาวยางที่ใช้ 250 กรัม จะได้ขนาดของกระดานอัด ด้านน้ำหนัก ความกว้าง ความยาว และความหนา เท่ากับ 237.00 กรัม 20.40 เซนติเมตร 30 เซนติเมตร และ 6.5 มิลลิเมตร ตามลำดับส่วนสีจะมีสีดำมีชานอ้อยปนอยู่ โค้งงอได้มาก และผิวหน้าทั้งสองด้านจะเรียบ เป็นขุยเล็กน้อย การทดลองที่ 5 ใช้มูลแพะ 100 กรัม ผสมกับขี้เลื่อย 50 กรัม และชานอ้อย 50 กรัม ปริมาณกาวยางที่ใช้ 300 กรัม จะได้ขนาดของกระดานอัด ด้านน้ำหนัก ความกว้าง ความยาว และความหนา เท่ากับ 281.00 กรัม 20.50 เซนติเมตร 328.50 เซนติเมตร และ 6.5 มิลลิเมตร ตามลำดับส่วนสีจะมีสีน้ำตาลแกมดำมีขี้เลื่อย และซานอ้อยปนอยู่ โค้งงอได้มาก และผิวหน้าทั้งสองด้านจะเรียบเป็นขุยเล็กน้อย จากผลการทดลองสมารถสรุปได้ว่า การทำกระดานอัดจากมูลแพะและเศาวัสดุเหลือใช้จากพืช สามารถนำมทำเป็นกระดานอัดได้