โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้กากถั่วเหลืองในการเพิ่มผลผลิตเห็ดบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณา เข็มทอง

  • นฤมล เกียรติกมลรัตน์

  • วิยะดา ชัยสมบูรณ์พันธ์

  • สุขกมล เทียนทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพลีลา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2534 p86,87

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กากถั่วเหลือง เพิ่มผลผลิตเห็ด

  • การผลิตเห็ด ใช้กากถั่วเหลืองเป็นอาหารเสริม

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดบางชนิดคือ นางรม นางฟ้า และเป๋าฮื้อ โดยการเพิ่มกากถั่วเหลืองเป็นอาหารเสริมในก้อนเชื้อสูตรมาตรฐานดังนี้คือ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% โดยน้ำหนักกำหนดให้น้ำหนักก้อนเชื้อแต่ละก้อนเท่ากับ 1 กิโลกรัม นึ่งฆ่าเชื้อใช้ความดัน 15 ปอนด์ 20นาที บ่มที่อุณหภูมิห้อง โดยเห็ดนางฟ้าและนางรมใช้เวลาบ่ม 30 วัน ส่วนเป๋าฮื้อใช้เวลาบ่ม 45 วัน จากนั้นนำเข้าโรงเรือนเพื่อผลิตดอกโดยเปิด 1 จุดที่คอขวดปากถุงเก็บผลผลิตเป็นน้ำหนักสดเป็นเวลา 2 เดือนผลปรากฏว่าผลผลิตเห็ดนางรมที่เพิ่มอาหารเสริมกากถั่วเหลือง 15% ให้ผลผลิตสูงสุด ผลผลิตเห็ดนางฟ้าที่เพิ่มอาหารเสริมกากถั่วเหล่อง 5% ให้ผลผลิตสูงสุด ผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อที่เพิ่มอาหารเสริมกากถั่วเหลือง 10% ให้ผลผลิตสูงสุด