โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ที่ระดับแตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธันยชนก แสงภาณุพงศ์

  • ธิมาพร แก้วมั่น

  • พชรพล ปัสตัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Wi-Fi

  • พืช การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ที่ระดับต่างกันต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยพืชที่ใช้ในการศึกษาไดแก่ ถั่วเขียว กวางตุ้งและผักบุ้งจีน ทำการทดลองโดยวางพืชแต่ละชนิดให้ห่างจาก Router ในระยะที่แตกต่างกัน ซึ่งระยะที่แตกต่างกันนั้นจะส่งผลต่อระดับความแรงของสัญญาณด้วย จากผลการทดลองพบว่า พืชที่วางไว้ห่างจาก Router 1 เมตร ที่มีความแรงของสัญญาณ Wi-Fi 100% นั้นมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุด จึงสรุปได้ว่า สัญญาณ Wi-Fi มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ยิ่งมีสัญญาณที่แรงมากเท่าไหร่ การเจริญเติบโตของพืชยิ่งลดน้อยลงเท่านั้น