โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการประดิษฐ์เครื่องดักแมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริวรรณ ฉายเสมแสง

  • สุมนา ปราโมช ณ อยุธยา

  • อัญชลี สีสังข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กำธร ศรีรัตนานนท์

  • สัมฤทธิ์ ศรีมาชัย

  • อุกษณ์ พันธเลน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p57

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • แมลงวัน เครื่องดัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงวันจัดเป็นแมลงที่เป็นพาหะของโรคทางเดินอาหารและมักระบาดในฤดูร้อน ในการกำจัดแมลงวันไม่ว่าจะเป็นการฉีดยา การดัก ล้วนแต่ใช้สารเคมี ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ได้ คณะผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ดักแมลงวันขึ้น โดยใช้กล่องกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจาะรูเป็นรูปวงกลม 4 รู จากนั้นนำกระดาษสีเขียวมาตัดรอบ ๆ กล่อง ด้านในบุด้วยกระดาษสีดำ จากนั้นนำขวดพลาสติก 4 ขวด มาตัดสวนหัวออกแล้วนำไปประกอบเข้าด้วยกันเพื่อเป็นทางเข้าของแมลงวัน โดยใช้เศษเนื้อเป็นเหยื่อล่ออยู่ด้านในเมื่อแมลงวันบินเข้าไปก็ไม่สามารถบินออกมาทางเดิมได้