โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขจัดคราบน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประเสริฐ พลอยนิล

  • อาพร เตียวตำหนัก

  • อำนาจ วีระวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิทัศน์ ตันขุนทด

  • วรรดี บุญทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกdทั่วไป

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p68

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมัน การขจัดคราบ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต011/2540 สิ่งประดิษฐ์เครื่องขจัดคราบน้ำมัน ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ขจัดคราบน้ำมันที่ปะปนอยู่กับน้ำให้แยกออกจากน้ำด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยใช้พลังงานจากไฟฟ้าและมอเตอร์ไปขับจานแผ่นเสียงให้หมุนดึงคราบน้ำมันขึ้นมาจากน้ำ มีอุปกรณ์หลักที่ทำหน้าที่สำคัญคือ ร่องรีดคราบน้ำมัน แผ่นเสียง และมอเตอร์ แผ่นเสียงจะทำหน้าที่นำน้ำมันหรือคราบสกปรกขึ้นมาจากน้ำ โดยแผ่นเสียงนั้นจะต้องหมุนในทิศทางที่รีดน้ำมันได้เท่านั้น ซึ่งทำได้โดยใส่สายเข้ามอเตอร์ให้ถูกขั้ว ร่องรีดจะทำการรีดน้ำมันให้ไหลลงไปสู่ถังเก็บ เพื่อที่จะนำไปกำจัดต่อไป