โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเร่งและการยืดระยะเวลาในการออกจากดักแด้ของผีเสื้อ Attacus atlas

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญารัตน์ มงคลสวัสดิ์ และคณะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 การเกษตร ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6(16) p61

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองเร่งและยืดระยะเวลาในการออกจากดักแด้ของผีเสื้อ Attacus atlas เพื่อให้มีผีเสื้อเพียงพอกับความต้องการ พบว่าเมื่อเร่งระยะเวลาในการออกจากดักแด้ของผีเสื้อด้วยน้ำ โดยการฉีดพ่นน้ำที่รังดักแด้ของผีเสื้อวันละ 1 ครั้งเป็นเวลา 1 เดือน และนำดักแด้ที่ฉีดน้ำวันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน มาฉีดน้ำอีกครั้งโดยฉีดวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์และฉีดวันละ 3 ครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผีเสื้อทั้งหมดจะออกจากดักแด้เป็นเวลาไล่เลี่ยกัน คือออกก่อนกำหนดเป็นระยะเวลา 2 เดือน เมื่อเร่งโดยวิธีเพิ่มระยะเวลาของการมีแสงในแต่ละวันให้แก่หนอนผีเสื้อ พบว่า เมื่อเพิ่มเวลาของการมีแสงแต่ละวันนานขึ้น 1 ชั่วโมง ผีเสื้อจะออกจากดักแด้ตามปกติ แต่ถ้าเพิ่มเวลาของการมีแสงเป็น2, 3 และ 4 ชั่วโมงจะมีผลเร่งให้ผีเสื้อออกจากดักแด้ก่อนกำหนด 3 - 4 เดือน และเมื่อเร่งโดยวิธีนำเข้าและออกจากตู้เย็นสลับกัน วันเว้นวัน เป็นเวลา 1 และ 2, 3 สัปดาห์ ปรากฏว่าผีเสื้อจะออกจากดักแด้ตามปกติ และก่อนกำหนด 3 - 4 เดือน ตามลำดับ เมื่อทำการยืดระยะเวลาในการออกจากดักแด้ของผีเสื้อ Attacus atlas โดยการนำดักแด้ของผีเสื้อมาแช่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1, 2 และ 3 เดือนพบว่าเราสามารถยืดระยะเวลาการเข้าดักแด้ได้นานเท่ากับเวลาที่แช่อยู่ในตู้เย็น เมื่อยืดระยะเวลาการออกจากดักแด้ด้วยวิธีลดระยะเวลาของการมีแสงในแต่ละวัน พบว่าเมื่อลดเวลาการมีแสงลงวันละ 1 ชั่วโมง ผีเสื้อจะออกจากดักแด้ตามปกติ แต่ถ้าลด 2, 3 และ 4 ชั่วโมงจะสามารถยืดระยะเวลาการออกจากดักแด้นานกว่าปกติ 3 - 4 เดือน และเมื่อยืดระยะเวลาการออกจากดักแด้ด้วยวิธีการเปิดไฟให้กับผีเสื้อ ในเวลา 24.00 - 01.00 น. ผีเสื้อจะออกจากดักแด้ตามปกติ แต่ถ้าเปิดไฟในเวลา 23.00 - 01.00 น. และ 22.00 - 01.00 น. สามารถยืดเวลาการออกจากดักแด้ได้นานกว่าปกติ 4 - 4 เดือน