โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประทุมมา สืบแสนศรี

  • ปิยะนุช เรืองศรีอรัญ

  • อรัญญา หันไชยศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรัชญา จันทรเจริญ

  • ปิยสิทธิ์ ศาสตรพันธุ์

  • วิเชียร จารย์รัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p83

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเสีย

  • มลพิษ

  • วิธีชีวภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพ โดยใช้น้ำเสียจากโรงอาหารของโรงเรียนมาทำการบำบัด โดยใช้จุลินทรีย์พวกแบคทีเรีย สาหร่ายเกลียวทองและผักตบชวา มาใช้ขจัดสารอินทรีย์ โลหะหนัก และสารพิษต่าง ๆ ในน้ำ โดยแยกเป็น 3 ชุด และทำการบำบัดพร้อมกัน น้ำเสียปริมาตรเท่ากัน วัดค่า DO ก่อนบำบัด ได้ค่า DO = 0.904 mg/l บำบัดไปแล้ว 2 คืน ปรากฏว่า น้ำเสียในถังที่ใช้จุลินทรีย์ มีค่า DO = 1.968 mg/l น้ำเสียในอ่างผักตบชวามีค่า DO = 1.44 mg/l และในอ่างสาหร่ายเกลียวทอง มีค่า DO = 1.928 mg/l ขั้นตอนที่ 2 นำน้ำเสียจากถังที่บำบัดด้วยแบคทีเรียมาบำบัดต่ออีก 2 คืน โดยใช้ผักตบชวาและสาหร่ายเกลียวทอง ได้ผลดังนี้ น้ำเสียในอ่างผักตบชวาวัดค่า DO ได้ 2.472 mg/l ในอ่างสาหร่ายเกลียวทองวัดค่า DO ได้ 3.128 mg/l แสดงว่าสาหร่ายเกลียวทองบำบัดน้ำเสียได้ดีกว่าผักตบชวา แต่ผักตบชวาจะทำให้น้ำใสกว่าสาหร่ายเกลียวทองเพราะรากผักตบชวาจะกำจัดตะกอนและอนุภาคแขวนลอยในน้ำเสียได้ดีกว่า