โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายที่ถูกหน่วงมาตรวจสอบความหนืดของน้ำมันเครื่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธเนศ แตงสาตร์

  • วัชรพล สิงห์ป้อม

  • แพรวพรรณ โมทิวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูเกียรติ มีบุญพอ

  • บุญเรือน ปั้นเอี่ยม

  • วริทธิ์ ยศเรือง

  • วิไล คำกัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันเครื่อง

  • ฮาโมนิก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำมันเครื่องโดยใช้การเคลื่อนที่แบบฮาโมนิกอย่างง่าย อุปกรณ์การประดิษฐ์คือ สปริง ขายึดโลหะ จานโลหะ และมวลถ่วงขนาด 0.2 กิโลกรัมนำมาประกอบกันเป็นเครื่องวัดความหน่วง ผลการทดสอบพบว่า ทดสอบโดยใช้น้ำมันเครื่อง 4 ชนิด แบบ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ พบว่าน้ำมันเครื่อง 2 จังหวะมีค่าความหน่วงสูง และมีคุณภาพดีส่วนน้ำมันเครื่อง 4 จังหวะก็ให้ผลเช่นเดียวกัน