โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดปูนาด้วยหัวกลอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • จริยา ทำนานอก

 • สถาปัตติพงษ์ คำยา

 • อมรรัตน์ ปะติเก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • บุญทิวา บุบผามะตะนัง

 • พัชรินทร์ เทียบพิมพ์

 • รัตนาวรรณ ตุมโฮม

 • สุขประชัย คำยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • กลอย

 • ข้าว

 • บอระเพ็ด

 • ปรงเหลี่ยม

 • ปูนา

 • มันสำปะหลัง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดปูนาโดยใช้สารสกัดจากพืชในท้องถิ่น โดยมีวิธีการทดลองโดยนำพืช เช่น กลอย ยานทาโหม บึงบอระเพ็ด ปรงเหลี่ยม และมันสำปะหลัง มาทำการแกะเปลือก ยกเว้นบอระเพ็ดที่ใช้เปลือก บดให้ละเอียดแล้วละลายน้ำ จากนั้นจึงทำการทดสอบเพื่อดูอัตราการตายของปูนา โดยใช้ปูนาจำนวน 10 ตัว ติดตามพฤติกรรมปูนาเป็นเวลา 5 วัน ได้ผลการทดลองพบว่า กลอย บอระเพ็ด และปรงเหลี่ยมมีผลทำให้ปูนาเคลื่อนไหวได้เชื่องช้า ส่วนยานทาโหม และมันสำหลังไม่มีผลทำให้ปูนาเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนผสมของพืชที่ทำให้ปูนาตายดีที่สุดได้แก่ กลอย 5 ส่วน บอระเพ็ด 4 ส่วน ข้าวเหนียวนึ่ง 1 ส่วนและน้ำ 0.5 ส่วน มีผลทำให้ปูนาตายมากที่สุดและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเคมีกำจัดปูนาจำพวกพาราไธออน เมทิล ประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถนำ กลอย บอระเพ็ด ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อกำจัดปูนาได้