โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสกัดสารจากกะเพราล่อแมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญนาค หมายมั่นสมสุข

  • วันเปรียง บุญธรรม

  • เพชรรุ่ง แพงไตย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิจิน สมจิตต์

  • วิทยา อติโรจนสกุล

  • ศรีภิรมย์ สมจิตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p62

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารจากกะเพรา ล่อแมลงวันทอง

  • สารสกัด จากกะเพรา

  • แมลงวันทอง ล่อด้วยสารสกัดจากกะเพรา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องสกัดสารจากกะเพราล่อแมลงวันทองมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของสารที่สกัดจากกะเพราด้วยวิธีต่าง ๆ และประสิทธิภาพของกับดักสีต่าง ๆ ในการล่อแมลงวันทอง โดยการนำกะเพราแดงและกะเพราขาวไปสกัดด้วยตัวทำละลายด้วยวิธีการกลั่นแบบธรรมดา และวิธีกลั่นด้วยไอน้ำ แล้วนำสารที่สกัดได้ไปใส่กับดักครั้งละ 5 ชุด ไปล่อแมลงวันทอง โดยนำไปแขวนใต้ต้นชมพู่ บริเวณเดียวกันระหว่างเวลา 8.00 น.- 10.00 น. พบว่าสารที่สกัดได้ด้วยวิธีต่าง ๆ จากกะเพราสามารถนำไปใช้ล่อแมลงวันทองได้ โดยพบว่าสารที่สกัดได้ด้วยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำส่วนที่เป็นน้ำมัน มีประสิทธิภาพล่อแมลงวันทองได้ดีที่สุด และพบว่าสารที่สกัดได้จากกะเพราแดงมีประสิทธิภาพดีกว่ากะเพราขาว ส่วนกับดักสีต่าง ๆ พบว่ากับดักสีเหลือง และกับดักใสมีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อนำสารที่สกัดได้ด้วยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำส่วนที่เป็นน้ำมันจากกะเพราแดงไปเปรียบเทียบกับเมทธิล ยูจีนนอล ปรากฎว่าดักแมลงวันทองได้เฉลี่ย ครั้งละ 71.6 ตัว และ 67.2 ตัวตามลำดับ แสดงว่าสารที่สกัดด้วยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำจากกะเพราแดงมีประสิทธิภาพในการล่อแมลงวันทอง ได้ดีเทียบเท่ากับเมทธิล ยูจีนนอล